Karma- jest sanskryckim słowem, które dosłownie znaczy „ działanie „. W myśli filozoficznej zyskało ono znaczenie prawa przyczyny i skutku, któremu podlega każde ludzkie zachowanie i stanowi podstawę teorii reinkarnacji.

Każdy człowiek posiada ogromne wewnętrzne zasoby ukryte w podświadomości. Karma w tym przypadku oznacza zachowania czy predyspozycje, jakie ludzie posiadają po przeżyciu określonych doświadczeń- doświadczeń, których dana osoba, cofając się nawet do urodzenia, jednak nie posiada, a posiada jedynie ich wynik, skutek.

Kto chce rozpatrywać kar

mę w jej daleko rozgałęzionych skutkach, ten będzie coraz bardziej rozszerzał pole widzenia, przechodząc od tego, co dzieje się obecnie, do tego co miało miejsce bardzo dawno. A przede wszystkim nabierze przekonania, że tylko wtedy zdobędzie wnikliwe poznanie, gdy rozszerzy pole widzenia ogarniając nim to, co działo się w dalszej przeszłości. Odnosi się to przede wszystkim do człowieka w chorobie.

Ponieważ człowiek wzniósł się na wyższy stopień rozwoju ma możliwość doświadczania wszystkich możliwych stopni pomiędzy tym, co słuszne i niesłuszne, pomiędzy tym, co jest prawdą i kłamstwem, dobrem i złem. Wchodzi on w najróżniejszy sposób w kontakt ze światem zewnętrznym pod wpływem indywidualnych motywów. Dlatego też wzajemne oddziaływanie pomiędzy ciałem astralnym i eterycznym zależy od zewnętrznych przeżyć. Jeżeli więc człowiek prowadzi życie pod jakimś względem nieumiarkowane, odciska się to na jego ciele astralnym, a te z kolei na eterycznym. Pozwala nam to zrozumieć, że ciało eteryczne ulega zmianie w zależności od tego, czy człowiek prowadzi takie, czy inne życie w granicach dobra i zła, słuszności albo jej braku, prawdy albo kłamstwa. Wszystko to wywiera wpływ na ciało eteryczne.

Po śmierci ekstrakt ciała eterycznego zabiera człowiek ze sobą i zachowuje na wszystkie czasy. Znajduje się w nim jako esencja wszystko to, co ciało eteryczne przyjęło w siebie podczas życia ziemskiego. Są tam np. wpływy nieumiarkowanego życia, jest tam również to co człowiek wziął w siebie, jako wynik prawidłowego lub nieprawidłowego myślenia, działania i czucia.

Kiedy człowiek wkracza przez narodziny ponownie w byt ziemski, esencja jego ciała eterycznego wstępuje w nowe ciało eteryczne i przepaja je przy odbudowie. Człowiek ma zatem w nowym bycie ziemskim w swoim ciele eterycznym rezultaty tego, jak żył w poprzedniej inkarnacji. Ponieważ ciało eteryczne jest budowniczym całkowicie nowej organizacji, więc wszystko to odciska się również w ciele fizycznym. Możemy już teraz zrozumieć, jak często czyny z jakiegoś poprzedniego życia mogą oddziaływać na stan zdrowia w następnym wcieleniu i jak w naszym stanie zdrowia, możemy doszukać się karmicznych skutków naszych czynów z poprzedniego życia. Np. Jeśli człowiek w poprzednim życiu myślał, czuł i działał tylko egoistycznie, widzi po śmierci owoce swoich czynów i przyjmuje w siebie tendencje skierowane przeciwko swojej istocie. Znajdują one swój wyraz w nowym życiu w słabej organizacji. Jeżeli w jakimś życiu człowiek przejawia tendencję do kłamstwa – w następnym życiu przyniesie ze sobą nie tylko słabą organizację, ale taką, która jest niewłaściwa i w subtelniejszych swoich częściach ma organy wewnętrzne zbudowane nieprawidłowo. Jednak skąd się wzięła ta skłonność do kłamstwa?

Wiedza duchowa wskazuje, że życie płoche, które nie zna oddania się i miłości, życie powierzchowne, wyraża się w następnym życiu w skłonności do kłamstwa, która w trzecim z rzędu wcieleniu wyraża się w nieprawidłowej budowie organów – czyli fizycznej skłonności do chorób. Dlatego też głębszych przyczyn chorobowych należy szukać w poprzednich wcieleniach. Jeśli ktoś przeżył swoją ostatnią inkarnacją ze słabym poczuciem jaźni, tzn. był zbyt oddany zewnętrznemu światu, w jego działalności przejawiał się brak samodzielności, wewnętrzne zagubienie, jakie nie odpowiada obecnemu cyklowi rozwoju ludzkości, budzi to w nim tendencję, aby w nowym życiu wzmocnić poczucie własnej jaźni. Ludzie tacy podświadomie szukają sposobności, aby zapaść na zarazę w rodzaju cholery, co da sposobność stawiania oporu cielesności, co da skutek wzmocnienia jaźni.

Zbyt silne poczucie własnej jaźni – zanadto opieranie się na sobie samym, prowadzi do tego, że człowiek podświadomie poszukuje choroby w rodzaju malarii. Dla człowieka, który ulegał silnym emocjom, odpowiednie warunki do przezwyciężenia tych przeżyć stwarza forma chorobowa, którą w nowszych czasach nazywamy błonicą. Zapalenie płuc rozpatrywane jako wynik karmy, rozwija się u ludzi , którzy w poprzednim wcieleniu mieli skłonności do zmysłowych nadużyć. W przezwyciężaniu zapalenia płuc, a zwłaszcza w przezwyciężaniu gorączki czynna jest nasza indywidualność, co daje możliwość pozbycie się tego co było ujemną stroną charakteru w poprzednim wcieleniu.

Inaczej przedstawia się sprawa, jeżeli chodzi o gruźlicę płuc. Miejsca uległe szkodliwym wpływom zostają otoczone substancją utworzone z pewnego rodzaju soli wapiennej, która wytwarza stwardniałe gniazda, z którymi może potem człowiek żyć. Ilość ludzi, która przeszła taki proces uzdrowienia jest dużo większa, niż się przypuszcza. Jest to proces odpornościowy skierowany na zewnątrz, walka z tym, co przyniosła zewnętrzna materialność. Proces ten prowadzi do samodzielności istoty. Jeżeli jakaś osoba zapadła w późniejszym wieku na odrę, powodem tego było to, że zamknęła się ona w wewnętrznym życiu duszy, zajęta była sobą, dużo rozmyślała, ale nie o faktach zewnętrznego świata. Stan duszy owej osoby – w życiu, w którym nastąpił atak choroby – ulegał ciągle stanom samooszukiwania się, samoułudy.

Właściwości, które wyżej zostały podane występowały kiedyś nagminnie w wielu żywotach ludzkich, co wyjaśnia nam, dlaczego odra należy do najczęstszych chorób dziecięcych..

Istnieje taki okres w życiu, kiedy wrażenia podświadome, które tak żywo oddziałują na ludzką organizację, a nie mają zdolności wywoływania wspomnień. Tkwią w nas i mają takie same oddziaływanie jak wrażeniauświadomione , ale gdy zostają zapomniane – nie przeciwstawia się im to, co przy uświadomionych wrażeniach – nie wytwarza się w duszy tama. Na przykład- przytrafia się komuś przeżycie, które wywołuje w nim tak wstrząsające wyobrażenie, że nie może sobie wytłumaczyć, dlaczego rzecz stosunkowo obojętna tak bardzo go dotknęła. Dlatego zapomniane często przeżycia z dzieciństwa, w późniejszym okresie wywołują emocje, które działają ze szczególną siłą. Należy wtedy stosując regresję wiekową, sięgnąć wstecz, aby odnaleźć ich przyczynę..

Yogo snu i śnienia Tenzin Rinpocze :

„Ślady Karmiczne są przechowywanymi w świadomości rezultatami działań, które z kolei wpływają na przyszłość. Po części zrozumieć je można na podstawie tego, co na Zachodzie zwane jest tendencjami podświadomości. Są to skłonności, wzorce postępowania i myślenia, głęboko zakorzenione reakcje działania, nawykowe konceptualizacje. Narzucają nam one określone reakcje emocjonalne na pewne sytuacje, nasze pojmowanie intelektualne, właściwe nam nawyki emocjonalne i pewną intelektualną aktywność. Tworzą i warunkują każdą reakcję na wszystkie aspekty doswiadczania.

Karma negatywna jeśli zareagowaliśmy na sytuacje negatywnym uczuciem, ślad pozostawiony w umyśle w końcu dojrzeje i negatywnie wpłynie na jakąś sytuacje w życiu. Na przykład kiedy ktoś się na nas złości, a my na ten gniew odpowiadamy gniewem, pozostawiamy w umyśle ślad, który sprawi, że najprawdopodobniej gniew pojawi się w nas ponownie, co więcej – należy się spodziewać, iż wkrótce napotkamy drugorzędne sytuacje które wywołają ten nasz nawykowy gniew. Ów mechanizm łatwo zaobserwować na przykładzie osoby, która nosi w sobie pokłady gniewu. Gniewni ludzie bez przerwy napotykają sytuacje, które wydają się usprawiedliwić gniew, podczas gdy ci, którzy mają w sobie mniej gniewu, nie stykają się z takimi sytuacjami. Zewnętrzne okoliczności mogą być podobne, ale odmienne skłonności karmiczne tworzą inne subiektywne sytuacje. „