Kwalifikacje praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas nauki zawodu weryfikowane są podczas egzaminu czeladniczego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych.

Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby, które spełniły jeden z poniższych warunków: 1/. ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcenie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych; 2/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskały umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdają egzamin, w formie pozaszkolnej; 3/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin - odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach; 4/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin - odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w pkt. 3; 5/. posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin; 6/. posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdają egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego conajmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Nie może on być dłuższy niż 24 godziny łącznie w okresie trzech dni. Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad BHP i ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo. Powyższe zadania Izba realizuje w oparciu o Rozporządzenie MEM z dnia 12.10.2005 r. DZ.U. 215, poz. 1820 z dn. 31.10.2005 r.