Aby rozpocząć pracę zawodową w zakresie bioenergoterapii najpierw trzeba uzyskać Wpis do Ewidencji Gospodarczej. O tym, jak otworzyć gabinet - piszę TUTAJ.
Zakładam, że ma to być gabinet naturoterapii więc należy podać między innymi kod PKD 86.90 D (działalność paramedyczna).

Wymagane kwalifikacje

1. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:

a) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,

b) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,

c) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła. Podstawa prawna: Ustawa o rzemiośle

*Robotnik wykwalifikowany – tytuł pracownika wykwalifikowanego, otrzymywany dawniej po ukończeniu 2- lub 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (praca dyplomowa).

Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają u rzemieślników i w zakładach pracy jako pracownicy młodociani. Osoby dorosłe kwalifikacje zawodowe otrzymują po ukończeniu Kursu w Placówkach Ustawicznego Kształcenia Dorosłych.

Po naszym Kursie absolwent otrzymuje zaświadczenie MEN.

 

Przewaga naszego Kursu nad innymi szkoleniami.

Nasz Kurs ma akceptację Kuratora Oświaty i po jego ukończeniu absolwent otrzymuje zaświadczenie MEN potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Trzeba jednak pamiętać, że Kurs trzydniowy jest szkoleniem podstawowym. Mając zarejestrowaną działalność gospodarczą zgodnie z wyżej zamieszczonymi informacjami, oraz mając szkolenie podstawowe, absolwent może stosować bioenergoterapię i ubiegać się o wstąpienie do Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów. ....a po spełnieniu wymaganych warunków, może przystąpić do egzaminu czeladniczego.

Nasz Kurs jest prawdopodobnie najkrótszą i co najważniejsze - prawną drogą.

 

Przygotowujemy także do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed czeladniczą Komisją Egzaminacyjną trzeba u nas ukończyć: Zawodowy Kurs Bioenergoterapii stopnia podstawowego 30 godzin, Zawodowy Kurs Hipnozy Energetycznej 60 godzin, Kurs doskonalący przygotowujący do egzaminu 30 godzin. ..a potem pozostaje już tylko egzamin przed Komisją Rzemieślniczą w Katowicach.

Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc.

Przewaga naszego szkolnictwa nad szkoleniami innych firm polega na tym, że absolwenci otrzymują szersze uprawnienia, bo obejmujące bioenergoterapię i hipnozę. Są więc pod względem przygotowania zawodowego bardziej wszechstronnymi terapeutami.

Nasz Kurs ma też tą przewagę, że może być robiony etapami - nie ma bowiem znaczenia, czy szkolenie zaczyna się od Kurs bioenergoterapii czy kursu Hipnozy. Oba dają podstawę do rozpoczęcia działalności i wstąpienia do Cechu i oba przygotowują do egzaminu czeladniczego.

Daty najbliższych Kursów znajdziesz w ich opisie:

W razie pytań, proszę pisać.