Indeks, dyplom, zaświadczenie

....czyli słów kilka o tym, jakie musisz mieć dokumenty, aby prowadzić działalność terapeutyczną.

Akademia Doskonalenia Zawodowego ma statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego Nr 7/NE-U/12, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 106369, oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Kończąc kursy organizowane przez Akademię Doskonalenia Zawodowego Naturopata i po zdaniu egzaminu wewnętrznego (Regulamin egzaminu) otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem:

  • Otrzymujesz Zaświadczenie wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.19 marca 2019, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Nasze zaświadczenie - to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

tekst jednolity:  Dz.U. 2019 poz. 652

Zaświadczenia według wzoru znajdującego się w powyższym rozporządzeniu mogą wydawać jedynie placówki oświatowe. 

Dla osób chcących uzyskać wiedzę i kwalifikacje na potrzeby struktur rzemieślniczych, wydawane są zaświadczenia zgodne z zatwierdzonym wzorem kierującego na takie szkolenie Cechu, a wydawane są one na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych( § 6, pkt 2 ww rozporządzenia). Po zdaniu egzaminu państwowego, adepci naszej placówki oświatowej otrzymują Dyplom i charakterze unijnym.

 

Dla osób skierowanych z zakładów pracy dodatkowo wydajemy Zaświadczenie wg wzoru MPiPS - to dokument wydawany na potrzeby rynku pracy, potwierdzający zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, uprawniający do pracy w zakresie zagadnień objętych kursem. Podstawą wydania tego dokumentu jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Art. 53d ust. 2 oraz ust. 4 pkt 1 (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) Zaświadczenia wydawane są według wzoru, o którym mowa w § 13 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 497).

                                     

Dla osób skierowanych przez Urzędy Pracy dodatkowo wydajemy zaświadczenia zgodne z Umową o wykonanie szkolenia.

Zmiany w prawie oświatowym

Kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Mając na względzie potrzebę podjęcia działań na rzecz podniesienia niskiej aktywności dorosłych Polaków w edukacji ustawicznej, dopuszczono także możliwość prowadzenia przez placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, których program nauczania nie odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach. Zwiększa to ofertę kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych, a tym samym przyczynia się do zwiększenia ich szans na rynku pracy.

Nowy model kształcenia ustawicznego przewidujący zdobywanie kwalifikacji zawodowych w formach kursowych jest adekwatny z jednej strony do potrzeb współczesnego rynku pracy, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian, z drugiej zaś – do potrzeb i możliwości osób dorosłych. Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego umożliwią zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Przyczynia się to do zwiększenia mobilności zawodowej Polaków, a także stanowi zachętę do udziału w edukacji ustawicznej.

Wszystkie wskazane powyżej formy pozaszkolne stwarzają możliwość elastycznego, dostosowanego do potrzeb i możliwości osób dorosłych podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji ogólnych. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy – zarówno pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia.

Zakres szkolenia

Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata prowadzi kursy, których celem jest uzyskanie wiedzy oraz kwalifikacji do wykonywanych zadań zawodowych w zakresie terapii naturalnych:

  • Naturopatia
  • Akupunktura i klawipunktura
  • Ziołolecznictwo-fitoterapia
  • Hipnoza i hipnoterapia
  • Terapia systemowa rodzin- Konstelacje rodzinne w/g metody B. Hellingera
  • Biomasaż
  • Chiropraktyka
  • Osteopatia
  • Bioenergoterapia

Wykładowcy posiadają uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu. Kursy są akredytowane przez organizację rzemieślniczą Cech Naturopatów i Hipnotyzerów i stanowią element przygotowania do egzaminów rzemieślniczych w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego.

Ty też stań się profesjonalistą!

Jesteś bezrobotną osobą? – Urząd Pracy sfinansuje Twoją naukę. Napisz do nas, a otrzymasz informację.